Metodika výuky jazyků pro předškolní děti

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Nepoužíváme klasickou výuku se slovy jako prvky, ale zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové hlásky a zvuky. Využíváme vícesmyslové vnímání. Kroužky jsou zpestřeny řadou smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit. K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby ji pociťovaly jako přirozenou, potřebnou a zábavnou.

Naším posláním je, aby si děti k angličtině vytvořily kladný vztah pro budoucnost.

Tematické celky

Osnova kurzů je rozdělena do 2 úrovní – začátečníci a pokročilí –, které obsahují14+14 tematických celků. S tématy je úzce provázán obsah hodin, metodické manuály pro učitele, slovní zásoba i jednotlivé hry.

Metodické manuály určují, co se děti v každém tématu mají naučit. Lektoři s využitím manuálu připravují plán výuky individuálně pro každou skupinku. Domácí příprava je dobrovolná. Rodiče dostávají ke každému tématu metodický list, podle kterého mohou angličtinu s dětmi procvičovat. Díky listům navíc mají zpětnou kontrolu, co mají děti z kroužku samy umět.

Elektronické hlášení o výuce

Rodiče dětí, které dochází do našich kroužků angličtiny, nyní každý týden dostávají e-mailem hlášení o tom, co se děti v kroužku naučily.

Metodické manuály

Naši lektoři závazně používají metodické manuály Jazykové školy Spěváček. Učební osnovy, výukové materiály i učební pomůcky jsou předem pečlivě připravovány. Pro každou hodinu je stanoveno téma a jednotlivé aktivity jsou po minutách rozepsány.

Pracovní omalovánkový sešit

Na začátku školního roku děti dostanou pracovní omalovánkový sešit. V sešitu si během roku vybarvují obrázky seskupené podle tematických celků a opakují si tím probraná slovíčka.

Online sešit

Online sešit je obdobou omalovánkového sešitu, navíc obsahuje výslovnost slovíček namluvenou rodilým mluvčím. Kromě poslechu výslovnosti mohou děti v sešitu hrát zábavnou hru, při které si ověří, zda slovní zásobu opravdu umí. Sešit je k dispozici zdarma na stránce online angličtina pro děti.

Plán hodiny

Vyučovací hodina trvá 30 minut. Proč právě 30 minut? Ukázaly to naše zkušenosti. Půl hodiny je maximální doba, po kterou předškolní děti udrží pozornost, a zároveň nejkratší čas potřebný k tomu, aby se naučily novou látku.

Obsah hodiny vychází ze vzorového plánu, který lektoři podle metodického manuálu přizpůsobují probírané látce a individuálním potřebám každé skupinky.

Vzorový plán hodiny (30 minut)

popis aktivity materiály a pomůcky přibližná délka
přivítáme se, pozdravíme se, zapíšeme docházku   1 min.
zopakujeme si látku z minulé hodiny kartičky s obrázky, omalovánkové sešity, hračky, audio CD aj. 3 min.
uvedeme nové téma, čteme příběh texty z metodického manuálu pro učitele 5 min.
říkáme si nová slovíčka a fráze kartičky s obrázky, omalovánkové sešity, hračky, audio CD aj. 7 min.
zpíváme písničku, opakujeme říkanku sylabus her a říkanek, audio CD, hudební nástroj, obrázky 5 min.
hrajeme skupinovou hru pohybové aktivity 5 min.
říkáme si nová slovíčka a fráze kartičky s obrázky, omalovánkové sešity, hračky, audio CD aj. 3 min.
pochválíme se a rozloučíme se děti dostávají razítka do kartiček s hodnocením 1 min.


 

Razítka

V rámci pozitivní motivace nyní děti během výuky dostávají razítka (prskající kočka, vrána, velryba, beránek). Každé dítě má svůj vlastní list, kam razítka sbírá, a na konci semestru nejlepší „studenty“ oceňujeme malými dárečky.